Specifics of acculturation of foreign students

  • Liubov NAKONECHNA Assistant, Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine
Keywords: acculturation, students, foreigners, adolescence, adaptation, society, cultural background

Abstract

The article considers the specifics of acculturation of foreign students. It is stated that the characteristic features of older adolescence is a favorable factor for ensuring the successful acculturation of foreign students. It was determined that the successful adaptation of young people to new environmental conditions largely depends on the ethnic psychological characteristics of students and the type of relationships that prevail in their usual society. It is concluded that the successful adaptation of students is largely due not only to their individual psychological characteristics, but also to their socio-cultural background. It is concluded that modern universities have significant potential to ensure the successful acculturation of foreign students.

References

Anan'ev B. G. Nekotorye problemy psihologii vzroslyh / B. G. Anan'ev. – M. : Znanie, 1972. – 32 s.

Podoliak L. H. Psykholohiia vyshchoi shkoly / L. H. Podoliak, V. I. Yurchenko. – K. : Karavela, 2008. – 351 s.

Dovhodko T. Adaptatsiia inozemnykh studentiv do osvitnoho seredovyshc ha Ukrainy / T. Dovhodko // Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. – 2013. – № 2. – S. 114-120.

Burakova K. V. Profesiino oriientovana adaptatsiia inozemnykh studentiv do navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi Ukrainy na osnovi zahalnyk h kharakterystyk sotsializatsii osobystosti / K. V. Burakova // Sotsialna pedahohika : teoriia ta praktyka. – Luhansk, 2010. – № 3. – S. 43-46.

Kaidalova L. H. Problemy adaptatsii inozemnykh studentiv na pochatkovomu etapi navchannia / L. H. Kaidalova, Zh. V. Cherkashyna // Novi tekhnolohii navchannia. – 2011. – Vyp. 68. – S. 83-88.

Khu Zh. Strukturno-funktsionalna model protsesu adaptatsii inozemnykh studentiv do osvitnoho seredovyshcha universytetiv Ukrainy / Zh. Khu // Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka. – 2017. – Vyp. 3. – S. 7-13.

Herskovic M. Dzh. Problema, metod i teoriya v afroamerikanskih issledovaniyah / M. Dzh. Herskovic ; per. V. G. Nikolaeva // Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo. – 2010. – T. XII. – Vyp. (53-54). – S. 33-37.

Transformatsiia kartyny svitu u protsesi psykholohichnoho suprovodu mizhkulturnoi adaptatsii studentiv-inozemtsiv u kraini navchannia : monohrafiia / A. O. Borysova ta in. ; za zah. red. dots. A. O. Borysovoi ; Kharkiv. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. – Kharkiv : Lider, 2017. – 177 s.

Babiker I. E. The measurement of culture distance / I. E. Babiker, J. L. Cox, P. M. S. Miller // Social Psychiatry. – 1980. – V. 15. – P. 101-116.

Furnham A. Cultural Shock : Psychological reactions to unfamiliar environments / A. Furnham, S. Bochner. – London : Methuen, 1986. – 320 p.

Sotsialni aspekty adaptatsii inozemnykh studentiv do umov perebuvannia i navchannia v Ukraini na prykladi medychnoho universytetu / [I. M. Dudnyk, V. V. Tomash, Ye. Yu. Rozhdestvenskyi ta in.] // Problemy navchannia inozemnykh studentiv u medychnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy : mater. vseukr. konf. (Ternopil, 19-20 kvitnia 2002 r.) // Medychna osvita. – 2002. – № 3. – S. 35-38.

Ivanyk S. V. Doslidzhennia lokusu kontroliu u studentiv / S. V. Ivanyk // Sotsialno-humanitarnyi visnyk. – 2018. – Vyp. 24. – S. 46-47.

Korol L. D. Koreliatsiinyi analiz identychnosti ta natsionalnoi tolerantnosti u kros-kulturnii perspektyvi /L. D. Korol // Problemy suchasnoi psykholohii. − 2012. − Vyp. 26. − S. 573-585.

Storti C. Culture Matters : The Peace Corps Cross-Cultural Workbook / C. Storti. – Washington : Peace Corps, 1999. – Р. 102-107.


Abstract views: 23
PDF Downloads: 16
Published
2020-09-30
How to Cite
NAKONECHNA, L. (2020). Specifics of acculturation of foreign students. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 23(3(II), 179-192. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.3-2.13
Section
PEDAGOGICAL INNOVATION IN EDUCATION: HISTORY AND FUTURE