The transformation of methodological guidelines in a scientific research in the context of art education

  • Viktoriya TUSHEVA Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Kharkiv National Pedagogical University by G. S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine
Keywords: methodological guidelines of scientific knowledge acquisition, integrativeness, interdisciplinarity, polyparadigmal approach, cultural, anthropological, synergistic knowledge

Abstract

The article examines the methodological guidelines in scientific research based on scientific reflection, their changes connected with the growth of science selfconsciousness and widening the forms of its reflection, the priority of axiological, anthropo and cultural centeredness in the educational and scientific environment, the transformation of the whole style of thinking based on the new paradigm of cognition, which is characterized by a general tendency for synthesis, interdisciplinarity, integrativeness, methodological pluralism. The new ideals of scientific knowledge as a combination of certain conceptual, value and methodological strategies, which form the basis of the new methodology of scientific knowledge acquisition in the context of artistic theory and practice are outlined.

References

Benin V.L. (2004) Pedagogicheskaya kulturologiya: kurs lektsiy [Pedagogical Cultural Studies: Lecture Course] Ufa: Izd- vo BGPU, 2004. 515 p.

Kolesnikova I. A. (2001) Pedagogicheskaya realnost: opyit mezhparadigmalnoy refleksii: Kurs lektsiy po filosofii pedagogiki [Course of lectures on philosophy of pedagogics] SPb., 2001. 247 p.

Kraevskiy V. V. (2006) Metodologiya pedagogiki: novyiy etap [Methodology of pedagogics : the new stage] M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2006. 394 p.

Maydanov A.S. (2008) Metodologiya nauchnogo tvorchestva [Methodology of scientific work] M.: Izd-vo LKI, 2008. 512 p.

Polonskiy V.M. (2017) Bolshoy tematicheskiy slovar po obrazovaniyu i pedagogike [Large thematic dictionary by education and pedagogy] M.: Narodnoe obrazovanie, 2017. 840 p.

Stepin V.S. (2000) Sinergeticheskaya paradigma. Mnogoobrazie poiskov i podhodov [Synergetics paradigm. Variety of searches and approaches] M.: Progress-traditsiya, 2000.536 p.

Tusheva V. V. Kulturologichna paradigma v umovah modernIzatsiyi mistetskoyi osviti: kontseptualni ideyi ta metodologIchnI orientiri [Culturological paradigm in the conditions of modernisation of artistic education: conceptual ideas and methodological reference-points] // Naukovi zapiski / Red. kol.: V. F. Cherkasov, V. V. Radul, N. S. Savchenko ta In. Vipusk 163. Seriya: pedagogichni nauki. Kropivnitskiy: RVV TsDPU Im. V. Vinnichenka, 2018. P. 39-43.

Tusheva V.V. (2017) Kontseptualni pidhodi do rozkrittya sutnosti naukovo-doslidnitskoyi kulturi maybutnogo vchitelya muziki [The conceptual going is near opening of essence of scientifically-research culture of future music master] // Muzichne mistetstvo v osvItologIchnomu diskursI: naukoviy zhurnal / Kiyiv. un-t Im. B. GrInchenka; redkol.: Oleksyuk O.M. (golov. red..) ta in. K.: Kiyiv. un-t im. B. Grinchenka, 2017. №2. P. 31-38. DOI: 10.28925/2518 – 766H.20172.3138

Tusheva V.V. (2015) Formuvannya naukovo-doslIdnitskoyi kulturi maybutnogo vchitelya muziki v protsesI profesIynoyi pIdgotovki: teorIya I praktika: MonografIya [Forming of scientifically-research culture of future music master in the process of professional preparation: theory and practice] / V.V. Tusheva; UMO NAPN Ukrayini. HarkIv: Maydan, 2015. 449 p.

FIlosofskiy entsiklopedichniy slovnik / Za red. V. I. Shinkaruka [Philosophical encyclopaedic dictionary] Kiyiv: «Abris», 2002. 741 p.


Abstract views: 38
PDF Downloads: 8
Published
2020-09-30
How to Cite
TUSHEVA, V. (2020). The transformation of methodological guidelines in a scientific research in the context of art education. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 23(3(II), 135-148. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.3-2.10