The game technology use for the various fields’ specialists training

  • Oleksandra DATSKO PhD, Associate Professor, Department of Civil Safety, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
  • Nataliia VYTRYKUSH PhD, Associate Professor, Department of Civil Safety, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
  • Nadiia PARANYAK PhD, Associate Professor, Department of Civil Safety, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
  • Anna ROMANIV PhD, Associate Professor, Department of Civil Safety, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Keywords: Higher Education Pedagogy, game learning technologies, professional training, rescue training

Abstract

The article considers game learning technologies that can be used in higher education institutions. The expedient methods for training different specialists, like managers, teachers, lawyers are analyzed. There is paid attention to the training of critical infrastructure specialists who will apply their knowledge in rescuing people.

References

Astakhova V. I. (2002) Novi tendentsii v sotsialno‐ekonomichnomu rozvytku ukrainskoi vyshchoi shkoly i zavdannia upravlinskoi polityky [New trends in the socio-economic development of Ukrainian higher education and the task of management policy]. Pedagogy and Psychology, vol.3 pp.15-18.

Bodko L. (2013) Metod proektiv yak zasib realizatsii osobystisno oriientovanoho navchannia [Project method as a means of realization of personality-oriented learning], Primary school, vol. 10, pp. 1-4.

Datsko O., Romaniv A., Paranyak N. (2015) Reforma osvity i perspektyvy vykladannya kursu bezpeka zhyttyediyalnosti u vuzax [Education reform and prospects of teaching the course of life safety in universities]. Municipal utilities: Series: Safety of human life and activity - education, science, practice. – Kharkiv: O.M. Beketov NUUE, vol. 120 (1), pp. 111-113.

Datsko O., Romaniv A. (2012) Pytannia psykholohichnoho zakhystu u nadzvychainykh sytuatsiiakh pry vyvchenni kursiv BZhD ta TsZ. [Issues of psychological protection in emergencies in the study of Life Safety and Civil Defence]. Personality in extreme conditions: Proceedings of the V scientific-practical conference. - Lviv: Lviv State University of Life Safety, pp. 67-69.

Diachenko‐Bohun M. (2014) Aktyvni metody navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi. [Active teaching methods in higher education]. Origins of pedagogical skills, vol. 14, pp. 74-79.

Fitsula M.M. (2006) Pedahohika vyshchoi shkoly : navch. posib [Higher school pedagogy: textbook. way.] Kyiv: «Academvidav», 352 P.

Hladush V. A., Lysenko G. I. (2014) Pedahohika vyshchoi shkoly: teoriia, praktyka, istoriia. Navch. posib. [Pedagogy of higher school: theory, practice, history. Teaching. way.], D. 416 Р.

Hruckij E. A. (1991) Organizaciya provedeniya delovyh igr: ucheb. Posobie [Organization of business games: textbook. allowance], Moscow: Higher School, 320 P.

Hurch L. M. (2003) Vprovadzhennia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii: vymohy suchasnosti [Implementation of innovative pedagogical technologies: requirements of modernit]. Problems and prospects of development of the financial system of Ukraine, vol. 9, pp.151-153.

Kocherha O. (2012) Vykorystannia dilovoi hry u protsesi formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [The use of business games in the process of forming the social responsibility of future primary school teachers]. Problems of training a modern teacher, vol. 6. no. 3, pp. 49-56.

Malykhin O.V., Pavlenko I.G., Lavrentieva O.O., Matukova G.I. (2014) Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli: navchalnyi posibnyk [Methods of teaching in high school: a textbook], Kiev: CST. 262 P.

Moskaliuk O.I. (2016) Dydaktychna hra yak efektyvnyi metod pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery. [ Didactic game as an effective method of training social professionals]. Bulletin of LSU BJD. Collection of scientific works, vol. 13, pp. 221 -225.

Ortynskyi V. L. (2009) Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of higher school]. Kiev: CST. 262 P.

Pasichnyk O.O. (2014) Osoblyvosti vykorystannia dilovykh ihor na zaniattiakh z inozemnoi movy u VNZ. [Features of the use of business games in foreign language classes at universities] Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work, vol. 30, pp. 125-127.

Semeniuk M.P., Yastrub O.O. (2012) Navchalno-pedahohichni ihry u formuvanni profesionalizmu maibutnoho vchytelia [Educational and pedagogical games in the formation of professionalism of the future teacher]. Bulletin of Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University. - Series Pedagogical Science, vol. 24, pp.110-113.

Verbickij A.A., Sholohova M.A. (2010) Pedagogicheskie tehnologii kontekstnogo obucheniya: Nauchno-metodicheskoe posobie [Pedagogical technologies of contextual learning: Scientific and methodological manual], Moscow: RITS MGGU, 55 P.

Yakymova L. A. (2010) Aktyvizatsiia navchalnoho protsesu u suchasnii vyshchii shkoli: Metod. ohliad [Activation of the educational process in modern higher education: Method. review], K.: DP «Publishing house «Staff»», 32 P.

Zaichenko I. B. (2008) Pedahohika Navchalnyi posibnyk. [Pedagogy Textbook], Kiev: CST, Education of Ukraine, 528 P.

Zakon Ukrayiny (2017) «Pro osvitu» (Vidomosti Verxovnoyi Rady). [Law of Ukraine "On Education"], no 38-39, 380 P.


Abstract views: 26
PDF Downloads: 15
Published
2020-09-30
How to Cite
DATSKO, O., VYTRYKUSH, N., PARANYAK, N., & ROMANIV, A. (2020). The game technology use for the various fields’ specialists training. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 23(3(II), 98-108. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.3-2.07