Features of valuable relations teacher in the context of professional activity

  • Anzhela GELBAK Candidate of Psychological Sciences, In-Service Teachers`Training Institute named after Vasyl Sukhomlynskyi, Kropyvnytskyi, Ukraine
  • Oksana MOLCHANOVA Candidate of Psychological Sciences, In-Service Teachers` Training Institute named after Vasyl Sukhomlynskyi, Kropyvnytskyi, Ukraine
Keywords: valuable teacher attitude, professional activity, peculiarities of showing valuable teacher attitude

Abstract

This article clarifies the essence of the concepts of “value”, “attitude”, “value relation”; the structural components of the definition of “value relation” are highlighted, characteristic features are described; defined the emotional-value attitude of teachers to their professional activities as the basis for the orientation of their installation field; the results of a pilot study of the emotional-evaluative component of the semantic attitude of teachers are highlighted, which made it possible to distinguish five types of the value attitude of teachers to participants in the educational process.

References

Bocheliuk V. I. (2011). Psykholohiia liudyny z obmezhenymy mozhlyvostiamy : Navchalnyi posibnyk / V. I. Bocheliuk, A. V. Turubarova. K.: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Matiazh S.V. (2013) Klasyfikatsiia tsinnostei ta tsinnisnykh oriientatsii osobystosti / S. Matiazh, A.O. Berezianska. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Ser. : Sotsiolohiia. 213 (225). 27-30. [in Ukrainian].

Stovbun I.L. (2010). Tsinnisne stavlennia ditei doshkilnoho viku do inshoi liudyny. "Zbirnyk naukovykh prats K-PNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy Problemy suchasnoi psykholohii". (10). 732-740. [in Ukrainian].

Tymoshchuk H.V. Sutnist i struktura tsinnisnoho stavlennia maibutnikh ekonomistiv do profesiinoi diialnosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http:// dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/6482/1/%D1%81%D1%82%D0% B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf [in Ukrainian].

Tkachova N.O. (2006). Aksiolohichnyi pidkhid do orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi : [monohrafiia]. Luhansk : LNPU imeni Tarasa Shevchenka; Kh. : Vyd-vo «Karavela». [in Ukrainian].

Tsinnisni oriientyry suchasnoi ukrainskoi shkoly [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https:// mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/ Presentasia-Roman-Stesichin.pdf [in Ukrainian].

Cherkalyna E.V. (2006) O kharaktere subjektyvnoho otnoshenyia pedahohov y admynystratsyy v peryod innovatsyonnoi deiatelnosty. "Aspirant y soiskatel", (1). 184. [in Russian].

Shyrina O. O. (2010). Pidkhody do rozuminnia sutnosti poniattia «tsinnisne stavlennia maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy do polikulturnoi osvity». "Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh": zb. nauk. prats / [hol. red. : T. I. Sushchenko]. – Zaporizhzhia, Klasychnyi pryvatnyi universytet, 10 (63). 217-225. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Pfto/2010_10/files/ p1010_40.pdf [in Ukrainian].


Abstract views: 35
PDF Downloads: 24
Published
2020-05-11
How to Cite
GELBAK, A., & MOLCHANOVA, O. (2020). Features of valuable relations teacher in the context of professional activity. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 22(2), 149-161. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.2.11
Section
MODERN SCHOOL: TRADITIONAL AND CONTEMPORARY VIEWS