Formation of the pedagogical image of a future teacher of New Ukrainian School

  • Olena BOLGAR Teacher of Pedagogy of the Highest Category, Methodologist, CC ENT “Brody Pedagogical College named after Markian Shashkevich”, Brody, Ukraine
Keywords: Image, pedagogical image, education, innovations, innovative activity, pedagogical skills, New Ukrainian School

Abstract

The teacher is the key personality of the educational process. His professional qualities, philosophy, pedagogical image, attitude to the career and value system influence directly the formation of the student's personality, both professionally and socially. Especially important the image of the modern teacher becomes in the context of reforming the school education system implemented in Ukraine («New Ukrainian School»). The article deals with the relevance, main components and functions of such concept as «pedagogical image», also the innovation activity as an important component of the pedagogical image is analyzed.

References

Vnukova O.M. (2016). Pozytyvnyi imidzh vykladacha yak pokaznyk yoho pedahohichnoi maisternosti. Humanitarnyi visnyk DVNZ "PereiaslavKhmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Dodatok 3 do Vyp. 36, Tom II (18): Tematychnyi vypusk «Mizhnarodni Chelpanivski psykholoho-pedahohichni chytannia». K.: Gnozys. 15–21. [in Ukrainian].

Huzii N.V. (1997). Pedahohichnyi imidzh i profesiina kultura. Tvorcha osobystist vchytelia: problemy teorii i praktyky: zb. nauk, prats. K. 28-31. [in Ukrainian].

Drozdenko N.M. (2014) Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia imidzhu suchasnoho vchytelia. "Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu". Seriia: Pedahohichni nauky. (120). 112-115. [in Ukrainian].

Yelisovenko Yu.P. (1998). Imidzh, nauka i mystetstvo. "Imidzh shkoly na porozi ХХI stolittia: praktychno zoriientovanyi posibnyk". K., Ch.1. 94-96. [in Ukrainian].

Kalyuzhny A. A. (2004). Psihologiya formirovaniya imidzha uchitelya [Psychology of teacher`s image formation] [in Russian].

Navrotska M.M. (2014). Imidzh pedahoha v osvitnomu prostori. "Tavriiskyi visnyk osvity". 1(1). 8-12. [in Ukrainian].


Abstract views: 36
PDF Downloads: 27
Published
2020-05-11
How to Cite
BOLGAR, O. (2020). Formation of the pedagogical image of a future teacher of New Ukrainian School. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 22(2), 139-148. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.2.10
Section
MODERN SCHOOL: TRADITIONAL AND CONTEMPORARY VIEWS