The impact of learning using adaptive intellectual learning systems on the psychological well-being of the learner

  • Anna TARASOVA Junior Researcher, International Research and Training Center for Information Technologies and Systems of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine and Ministry of Education and Science (MES) of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Keywords: psychological well-being, information and communication technologies (ICT), adaptable intellectual educational systems, individual learning path, mental health, physical health

Abstract

In the article, the theoretical approaches as to the description of the phenomenon of psychological well-being are analyzed. Besides, the peculiarities of the adaptable intellectual educational systems (AIES) are explored. Also, the possibility of the positive influences of the usage of adaptable intellectual educational systems on the psychological well-being of the individual who strives for education is displayed. In addition, the questions on the further examination with the usage of the information and communication technologies on such topics as mental health and physiological health of a human being as the components of the productive life are raised as well.

References

Argayl M. (2004) Psikhologiya schastia. SPb.: Piter. [in Russian}.

Vodyakha S.A. (2013) Prediktory psikhologicheskogo blagopoluchiya studentov. "Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii". 2013. (1). 70-74. {in Russian].

Voronina A.V. [2002]. Otsenka psikhologicheskogo blagopoluchiya shkolnikov v sisteme profilakticheskoy i korrektsionnoy raboty psikhologicheskoy sluzhby. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk. Tomsk. Irkutsk. [in Russian].

Golovakha E.I. Kronik A.A. (1984). Psikhologicheskoye vremya lichnosti. Kiyev. [in Russian].

Gritsenko V. I. (2011). Informatsionno-kommunikatsionnyye tekhnologii v rakurse programm YuNESKO. "Upravlyayushchiye sistemy i mashiny". (4). 3-7. http:// nbuv.gov.ua/UJRN/USM_2011_4_2. [in Russian].

Dubovik Yu.B. (2011) Issledovaniye psikhologicheskogo blagopoluchiya v pozhilom i starcheskom vozraste [Elektronnyy resurs]. Psikhologicheskiye issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. 1(15). http:// psystudy.ru/index.php/ num/2011n1-15/433-dubovik15.html [in Russian].

Nosenko Yu.G. (2018). Adaptyvnі systemy navchannya: sutnіst. kharakteristika. stan vykorystannya u vіtchiznyanykh zakladakh pedagogіchnoi osvіty. "Fіzykomatematychna osvіta". (3 ). 73-78. http// nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_3_15 [in Ukrainian].

Priyma S.M. (2012) Osoblyvostі funktsіonuvannya іntelektualnykh adaptyvnykh navchalnykh system vіdkritoi osvіty doroslykh. "Vіsnyk Natsіonalnoi akademіi Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy". (3). 241-254. [in Ukrainian].

Psykhologiya zdorovia / Pod red. G.S. Nikiforova. (2006). SPb.: Piter. [in Russian].

Sozontov A.E. (2006). Gedonisticheskiy i evdemonisticheskiy podkhody k probleme psikhologicheskogo blagopoluchiya. "Voprosy psikhologii". (4). 105 -114. [in Russian].

Tarasova G.O. (2011). Metodychnі zasady vyznachennya vzaemozv’yazku rіvnya zagalnogo fіzychnogo zdorov’ya z pokaznykamy psykhologіchnogo blagopoluchchya. "Bіologіchna і medichna іnformatika ta kіbernetika". Zb. mater. shchorіch. nauk.-tekhn. shkoly-semіnaru (21–24. 06. 2011, Kyiv. FMSh Zhukin)[in Ukrainian].

Fedoruk P.І. (2010). Tekhnologіya pobudovy іndivіdualnoi adaptyvnoi traektorіi navchannya u systemі dystantsіynoi osvіty і kontrolyu znan. "Matematychnі mashyny і systemy". (1). 68-75. [in Ukrainian].

Fesenko P.P. (2005). Osmyslennost zhizni i psikhologicheskoye blagopoluchiye lichnosti : Dis. na soisk. uch. st. kand psikhol. nauk : 19.00.01 Moskva. [in Russian].

Fesenko P.P. (2005). Chto takoye psikhologicheskoye blagopoluchiye? Kratkiy obzor osnovnykh kontseptsiy. Nauchnyye trudy aspirantov i doktorantov. M.: Izd-vo Moskovskogo gumanitarnogo universiteta. (46). 35-48. [in Russian].

Khukhlayeva O.V. (2001). Osnovy psikhologicheskogo konsultirovaniya i psikhologicheskoy korrektsii: Ucheb. posobiye dlya studentov vyssh. ped. ucheb. zavedeniy. M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya». [in Russian].

Sharapova R.Z. (2011). Struktura psikhologicheskogo blagopoluchiya v period sotsialno- ekonomicheskogo blagopoluchiya [Elektronnyy resurs]. Konferentsiya «Lomonosov – 2011». http:// lomonosovmsu.ru/archive/ Lomonosov_2011/1424/12670_24ae.pdf. [in Russian].

Shevelenkova T.D.. Fesenko P.P. (2005). Psikhologicheskoye blagopoluchiye lichnosti (obzor osnovnykh kontseptsiy i metodika issledovaniya). "Psikhologicheskaya diagnostika". (3). 95-129. [in Russian].

Shishkіna M. (2011) Perspektivnі tekhnologії rozvitku sistemi elektronnogo navchannya. "Іnformatsіynі tekhnologії v osvіtі". (10). 132-139. [in Ukrainian].

Novі tendentsіi і prognozy rozvytku osvіtnіkh tekhnologіy u svіtі na nastupnі p’yat rokіv. http:// profspilka.kiev.ua/publikacii/novyny/4195-nov-tendencyi-prognozirozvitku-osvtnh-tehnology-u-svt-na-nastupnpyat-rokv.html [in Ukrainian].

Devedžić, V. (2004). Web Intelligence and Artificial Intelligence in Education [Elektronnyy resurs]. "Educational Technology & Society". 7 (4). 29-39. URL: www.ifets.info/journals/7_4/6.pdf.

Diener E. & Chan M.Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. "Applied Psychology: Health and WellBeing". 3(1). 1-43.

Gilman, R., & Anderman, E. M. (2013). Special issue on the role of motivation in school psychology. "Journal of School Psychology". (3). 78-84.

Kose, U., & Arslan, A. (2016). Intelligent e-Learning system for improving students’ academic achievements in computer programming courses. "International Journal of Engineering Education", 32(1, A), 185-198.

Lo, J. J., Chan, Y. C., & Yeh, S. W. (2012). Designing an adaptive web-based learning system based on students’ cognitive styles identified online. "Computers and Education", 58(1), 209–222. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.08.018.

Pedró, F., Subosa, M., Rivas, A., & Valverde, P. (2019). Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development. Paris: UNESCO.

Ryff C.D. (1996). Psychological Well-Being. "Encyclopedia of Gerontology". (2). 365–369.

Ryff, C. (1995). The structure of psychological well-being revisited. "Journal of Personality and Social Psychology". 69(4). 719 -727.

Yuanyuan, J., & Yajuan, L. (2014). Development of an intelligent teaching system based on 3D technology in the course of digital animation production. "International Journal of Emerging Technologies in Learning", 9(9). 81–86. https://doi.org/10.3991/ijet.v11i09.6116

Wikipedia «Yan Amos Komenskyi». URL: https:// uk.wikipedia.org/wiki/


Abstract views: 60
PDF Downloads: 36
Published
2020-05-11
How to Cite
TARASOVA, A. (2020). The impact of learning using adaptive intellectual learning systems on the psychological well-being of the learner. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 22(2), 96-112. https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2020.2.07
Section
PSYCHOLOGICAL RESEARCH: SCIENCE AND PRACTICE